twitter google+ facebook

Spildevandskomitéens regnmålersystem

Abonnenter kan hente data via http://svk.dmi.dk/

Danmarks Meteorologiske Institut og Ingeniørforeningen i Danmarks Spildevandskomité har siden 1979 samarbejdet om etablering og drift af et landsdækkende automatisk nedbørmålernet.

Systemet er bygget op omkring en regnmålerinstallation hos brugeren samt et datasystem ved DMI.

De enkelte regnmålere ejes af brugerne, som typisk er landets forsyninger og kommuner. Målernettet omfatter i øjeblikket ca. 145 målere fordelt over hele Danmark. Antallet af målere har især de seneste par år været støt voksende. På nedenstående figur ses målernes placering.

Lokal nedbør

Der kan være store forskelle i nedbørintensitet- og mængde selv inden for meget små afstande. De store lokale forskelle optræder især under vejrforhold med byger.

Derfor er det nødvendigt f.eks. når afløbssystemer skal dimensioneres, at have kendskab til nedbøren i lokalområdet.

Af den grund har nogle kommuner/forsyninger opsat flere regnmålere for at dække hele kommunens/forsyningens opland.

Kvalitetskontrol

DMI står for al dataindsamling fra regnmålerne og rådgiver i forbindelse med opsætning af nye målere. Den centrale dataindsamling sikrer, at der kommer ensartede målinger i overensstemmelse med internationale standarder.

Systemet er under konstant overvågning hos DMI, hvilket betyder en stor datasikkerhed.

En Rimco nedbørmåler. Foto: Bo Jarner, Pressehuset
En Rimco nedbørmåler. Foto: Bo Jarner, Pressehuset

Alle målinger undergår både en manuel og en automatisk kvalitetskontrol. En klimatolog på DMI vurderer måleresultaterne og kontrollerer kvaliteten af data bla. ved hjælp af sammenligning med målinger fra DMI's eget nedbørnet samt ud fra sammenligning med vejrkort, radardata m.m.

Udover datakontrollen bliver samtlige stationer besøgt ca. hvert andet år, hvor den enkelte måler bliver tilset og kalibreret.

Dataadgang

Abonnenter på systemet kan hente data via internettet på DMI’s hjemmeside.

Her er der adgang til data fra alle målere, som er med i systemet. Sammen med data følger en kvalitetsmarkering af hver regnhændelse.

Personer, der ikke er abonnenter, kan købe disse data ved henvendelse til DMI’s Sektion for Data og Klima.

Lokale regndata - anvendelse og muligheder

Viden om lokale nedbørforhold har mange anvendelsesmuligheder:

Den kan bruges til almindelig orientering om, hvor meget nedbør, der er faldet i et lokalområde og til planlægning af vandingsbehov og udendørsarbejde, f.eks. anlægsarbejder.

Derudover er der en lang række andre anvendelsesområder inden for overvågning, analyse og dimensionering af afløbssystemer.

Litteratur

DMI udgiver hvert år et årsnotat omkring driften af Spildevandskomitéens regnmålersystem. Du finder særlige kapitler af disse årsnotater i Værd at Vide-boksen til højre. Kildeangivelserne til de enkelte temaer kan findes i de årsnotater, hvor temaet har været bragt.

Årsnotaterne finder du under tekniske rapporter.

Etablering af nye målere

Nye brugere kommer med i det landsdækkende regnmålersystem ved at rette henvendelse til DMI.

Herefter finder brugeren sammen med DMI en egnet placering, som både opfylder brugerens ønske om lokalisering og kravene til de meteorologiske forhold omkring måleren.

Henvendelse vedrørende tilslutning til systemet eller yderligere oplysninger rettes til DMI's kundecenter.