twitter google+ facebook

Cirkulationsmodeller

DMI bruger to havmodeller til at beregne havets tilstand i de kommende dage. Begge modeller er såkaldte generelle cirkulationsmodeller. Det vil sige, at de i princippet kan anvendes på et hvilket som helst havområde.

Den ene model er bedst egnet til lokale, kystnære forhold, den anden til storskala oceancirkulation.

  • HBM: kystnær model, der anvendes i Nordsø-Østersø området. Den benyttes blandt andet til stormflodsvarsling
  • HYCOM: oceanmodel, der anvendes i Nordatlanten, herunder grønlandske farvande.

 

HBM udvikles i et samarbejde mellem DMI, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie i Hamburg (BSH), og andre institutter omkring Østersøen.

 

Modellen HBM dækker Nordsø-Østersøen med en rumlig opløsning på tre sømil, i de indre danske farvande dog 1/2 sømil. I modellen opdeles vandsøjlen i op til 52 lag.

 

HYCOM er udviklet ved Universitetet i Miami og Los Alamos National Laboratory.

HYCOM's modelområder. Modellen strækker sig sydpå til 20 S og omfatter Atlantens randhave: Middelhavet, Caribien og Arktis. Østersøen, som kan betragtes som et stort fjordområde, er ikke inkluderet. Den rumlige opløsning er cirka 10 km.

Begge modeller leverer en udsigt for havet for de næste fem døgn. Udsigten opdateres fire gange dagligt (HBM) eller to gange dagligt (HYCOM). Udsigten består i kort over 

  •  vandstand
  •  havtemperatur
  •  saltholdighed
  •  havstrøm
  •  evt. isdække

Det vigtigste input til modellerne er DMI's egen vejrudsigt, men andre datatyper indgår også.

Havtemperatur, saltholdighed og havstrøm bliver kortlagt i en række dybder mellem havoverfladen og havbunden. Denne information bruges i andre sammenhænge: 

  •  driftstudier - hvordan spredes opløste stoffer i havet
  •  marin økologi - prognoser for næringssaltes fordeling, iltsvind algeforekomster m.m.
  •  transport af sediment

DMI er aktiv inden for de to første områder. Et oliespildsberedskab for danske og grønlandske farvande er etableret ved at koble en spredningsmodel på havmodellen. En model til beregning af variable inden for marin økologi (næringssalte, iltindhold, algeforekomst m.m.) er i daglig drift og har især fokus på Østersøen og indre danske farvande. Beregning af sedimenttransport er endnu på eksperimentstadiet.