twitter google+ facebook

Prognoser for havis

DMI udsender havisprognoser for:

  • Grønlands sydspids
  • Nordsøen og Østersøen
  • De danske farvande

 

Grønlands sydspids

DMI har etableret et prognosesystem for havisens udbredelse i området omkring Kap Farvel ved Grønlands sydspids. Kortlægning af havisens udbredelse er af stor betydning for områdets besejling, men er meget dyr, da man i mange år har anvendt flyrekognosceringer som den vigtigste metode. I dag er man i nogen grad gået over til observation fra satellit.

Prognosesystemet er tæt knyttet til isovervågningen, idet man fra et givet iskort beregner isens flytning forårsaget af vind og havstrøm. Et yderligere modelsystem beregner drift af isbjerge.

Prognose for iskoncentration for Sydgrønland. Iskoncentationen opgives i tiendedele, hvor 0 svarer til åbent vand, 1-9 er drivis af varierende tæthed og 10 er helt tæt drivis. Fastis er is, der ikke længere flytter sig.

Nordsøen og østersøen

Isdækket beregnes med DMIs havmodel HBM. Is dannes, når havtemperaturen kommer under frysepunktet. Der dannes is hvert år i Botniske Bugt og Finske Bugt, hvor saltholdigheden er lav. HBM beregner kort over iskoncentration (hvor stor en procentdel af havoverfladen er dækket af is) og istykkelse.

Istykkelse i Østersøen

De Danske farvande

I sjældne hårde og strenge vintre kan der dannes isdække i de danske farvande. I de tilfælde udsender DMI prognoser for udbredelsen og tykkelsen af havisen.