twitter google+ facebook

Stormflodsmodel

Foto fra Tuse Næs søndag den 11. januar 2015, Michael Jonsson.

En stormflod er et højvande i forbindelse med et stormvejr. Stormfloder rammer kysten, men kan nogle steder trænge langt ind i landet og true menneskeliv, ejendom og landskaber.

Man beskytter kysten med anlæg af diger, høfder og stensætninger, men det er ikke altid tilstrækkeligt. Derfor er et  stormflodsberedskab nødvendigt.

Stormflodsberedskabet består af et varslingsystem og en handlingsplan. Varslingssystemet er DMI's ansvar og er bygget op af tre komponenter: overvågning (dvs vandstandsmålere), vagtgående personale, og en stormflodsmodel. Handlingsplanen er specifik for hver kyststrækning. Planen fortæller, hvad man skal foretage sig, hvis vandstanden overstiger eller forventes at overstige et givet niveau.

Vandstandsprognose for Nordsø-Østersø området 3. oktober 2008. DMI producerer et vandstandskort gældende for hver hele time fem døgn frem i tiden.


DMI's stormflodsmodel

DMI beregner prognoser for vandstand fire gange i døgnet. Prognoserne gælder for hvert 10. minut de næste fem døgn, og de anvendes i DMI's operationelle stormflodsberedskab i samarbejde med lokale myndigheder og Kystdirektoratet.

DMI's stormflodssystem består af den 3-dimensionelle havmodel HBM, som er koblet til DMI's egen vejrmodel HIRLAM og til en global vejrmodel. HBM beregner vandstand og havstrøm for hele Nordsø-Østersø området med speciel fokus på Vadehavet og indre danske farvande.

Resultatet af en modelkørsel

  • kort over vandstand for hele Nordsø-Østersø området, gældende for hver time.
  • tidsserier for vandstand for cirka 80 danske målestationer
  • tidsserier for vandstand for en række udenlandske målestationer

HBM-prognosen for vandstand kombineres løbende med de sidste nye observationer. Det vil sige, at prognosen for en given lokalitet opdateres hvert 10. minut. Metoden kaldes auto-regressiv filtrering.

Surge Ensemble Prediction for Esbjerg oktober 2008. Der indgår prognoser fra cirka 10 modeller. Den lodrette sorte linje angiver 'nu'.

Andre stormflodsmodeller

Hvert land omkring Nordsøen har sin egen vejrmodel, stormflodsmodel, og varslingssystem. DMI har indgået et partnerskab NOOS (North West Shelf Operational Oceanographic System), hvor hvert land stiller sine vandstandsprognoser for de vigtigste målestationer til rådighed for de øvrige lande. Formålet er at forøge informationsmængden og dermed forbedre varslingen i hvert enkelt land. For danske kyster indgår Vidå/Højer, Esbjerg og Torsminde.

Af Jacob Woge Nielsen
© DMI, september 2014