twitter google+ facebook

Fremtidens nedbør i Danmark

Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark er på 150 år steget omkring 100 mm og forventes fortsat at stige i løbet af dette århundrede. 

Den årlige nedbør vil stige med 1,6% for det milde scenarie og 6.9 % for det høje scenarie i 2081-2100 i forhold til referenceperioden 1986-2005. Om sommeren forventes en reduktion i middelnedbør på -0,5%  for det lave scenarie og -16.6 for det høje scenarie. Som det fremgår af figuren og tabellen er dette forbundet med store usikkerheder. Nedbørintensiteten forventes at stige med flere og kraftigere skybrud til følge.

Nedbør [%] RCP2.6 RCP8.5
Årlig 1,5 (±4,6) 6,9 (±6,1)
Vinter 3,1 (±7,9) 18,0 (±12,0)
Forår 3,7 (±11,1) 10,7 (±12,6)
Sommer -0,5 (±9,6) -16,6 (±21,0)
Efterår 0,8 (±7,2) 10,2 (±10,9)

Nedbørsændringer for Danmark. Nedbørsændringerne er angivet som procentvise ændringer i forhold til referenceperioden 1986-2005. Fremskrivningen 2100 dækker over gennemsnittet over perioden 2081-2100. Tallene er angivet for hvert af de to scenarier RCP2.6 og RCP8.5. Tallene i parentes angiver usikkerheden (+/- standardafvigelsen) på middelværdien for samtlige 23 modelkørsler. Kilde: CMIP5

Modelberegningerne tegner et billede af, at Danmark i fremtiden kommer til at ligge på grænsen mellem to zoner, hvor mængden af sommernedbør i det nordlige Skandinavien generelt stiger, mens den falder i det centrale, østlige og sydlige Europa. Frem mod slutningen af det 21. århundrede viser modelstudier generelt en tendens til mere nedbør i de nordligste dele af Europa, herunder i Danmark.

År-til-år variationen for kurven med observationer i figuren nedenunder er markant større, end det er tilfældet for simuleringerne. Det skyldes, at udviklingen frem i tiden er simuleret med et ensemble af 23 globale klimamodeller og repræsenteret her som en middelværdi af alle modelsimuleringerne.

Figuren viser årlige nedbørsændringer i Danmark i procent i forhold til referenceperioden 1986-2005. Sort kurve: Observationer fra 1874 til 2005. Blå og rød kurve: Modelsimulering for perioden 2005-2100 for henholdsvis RCP2.6-scenariet og RCP8.5-scenariet. De skraverede områder omkring angiver vurderede usikkerheder på nedbørsændringen. For de samme scenarier er med hhv. grøn og orange angivet resultater baseret på CRES’ detaljerede koblede klimamodel for Danmark. For alle scenarie-kurverne er der anvendt et glidende 10-års-middel. Til højre ses den gennemsnitlige nedbørsændring for de sidste 20 år af simuleringen. Kilde: Observationsdata: DMI; Modelsimuleringer: CMIP5 og CRES.

Ændringerne i nedbør frem mod 2100 fordeler sig forskelligt på de fire årstider. Det viser modelberegningerne illustreret i nedenstående figur. Den største stigning i nedbør ses om vinteren, hvor den forventede stigning allerede viser sig og vil fortsætte frem mod år 2100. Omvendt forventes en reduktion i sommernedbøren. Det viser gennemsnittet af modelensemblet på 23 globale klimamodeller.

Det fremgår af både usikkerhederne i parenteserne i tabellen ovenover og usikkerhederne (skraveret) i denne figur, at spændet i modelresultaterne generelt er relativt stort for nedbøren - særligt om sommeren.

Nedbørsændringer i Danmark for de fire årstider. Observationer fra 1874 til 2005 er angivet med sort kurve og modelsimuleringer for perioden 2005-2100 for RCP2.6-scenariet og RCP8.5-scenariet er angivet med henholdsvis blå og rød kurve som ændringer i forhold til referenceperioden 1986-2005. De skraverede områder omkring angiver +/- 1 standardafvigelse for RCP-simuleringerne. Kilde: Observationsdata: DMI; Modelsimuleringer: CMIP5.

Regionale kort over nedbørsændringer

Kortene herunder er lavet med udgangspunkt i det tidligere A1B-scenarie, som er et middelscenarie, og ligger dermed imellem RCP2.6 og RCP8.5. Kortet viser den såkaldte 50 % - percentil, hvilket betyder, at halvdelen af modelkørslerne kommer ud med at resultat som ligger højere og halvdelen med et lavere resultat, end de ændringer som er vist på kortet. Man kan derfor sige, at det er tale om det 'bedste bud' på nedbørsændringer frem til år 2100 for A1B-scenariet.

Nedbørsændringerne vises her som relative ændringer i procent for perioden 2070-2099 i forhold til referenceperioden 1961-1990. De grønne farver angiver relativt mere nedbør, mens de gule og røde farver angiver relativt mindre.

Det centrale estimat for den relative ændring i nedbøren for A1B-scenariet om sommeren (til venstre) og vinteren (til højre) for perioden 2071 til 2100 i forhold til 1961-1990. Halvdelen af modellerne giver mindre værdier for relative nedbørsændringer end vist på kortene, den anden halvdel giver større værdier.

Tekst af Martin Olesen.

Redaktion Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk