twitter google+ facebook

Fremtidens temperatur i Danmark

Den årlige middeltemperatur i Danmark er steget cirka 1,5˚C siden 1870 og forventes at fortsat at stige i løbet af dette århundrede.

Temperaturen vil stige 1,2 grader i løbet af dette århundrede for det lave scenarie og 3,7 grader for det høje scenarie, se figuren. Temperaturen vil stige en smule mere om sommeren og efteråret end vinter og foråret. Temperaturstigningerne fører til færre frostdøgn, varmere sommernætter samt længere og flere hedebølger.

Temp. [C°] RCP2.6 RCP8.5
Årlig 1,2 (±0,5) 3,7 (±1,0)
Vinter 1,2 (±0,7) 3,7 (±0,9)
Forår 1,2 (±0,5) 3,2 (±0,8)
Sommer 1,2 (±0,8) 4,0 (±1,5)
Efterår 1,3 (±0,6) 4,0 (±1,1)

Temperaturændringer for Danmark. Temperaturangivelsen er ændringer i grader Celsius i forhold til referenceperioden 1986-2005. Fremskrivningen til 2100 dækker over gennemsnittet over perioden 2081-2100. Tallene er angivet for hvert af de to scenarier RCP2.6 og RCP8.5. Tallene i parentes angiver usikkerheden (+/- standardafvigelsen) på middelværdien for samtlige 23 modelkørsler. Kilde: CMIP5.

Figuren viser udviklingen i årsmiddeltemperatur i forhold til referenceperioden 1986-2005. De sorte kurver viser de observationsbaserede landstal. De røde og blå kurver er baseret på de globale klimamodeller (CMIP5) med angivelse af usikkerheder i lys rød og lys blå for hhv. RCP8.5 og RCP2.6. De grønne og orange kurver viser fremskrivninger beregnet af CRES foretaget med en koblet regional klimamodel med øget hensyntagen til danske forhold.

År-til-år variationen for observationerne er markant større, end det er tilfældet for simuleringerne. Tilsvarende for simuleringerne med CRES modellen.  Det skyldes, at temperaturudviklingen frem i tiden er simuleret med et ensemble af 23 globale klimamodeller og repræsenteret her som en middelværdi af alle modelsimuleringerne.

Figuren viser ændring i årlig middeltemperatur i Danmark i forhold til referenceperioden 1986-2005. Sort kurve: Observationer fra 1874 til 2005. Blå og rød kurve: Modelsimulering for perioden 2005-2100 for henholdsvis RCP2.6-scenariet og RCP8.5-scenariet. De skraverede områder omkring angiver vurderede usikkerheder på temperaturstigningerne. For de samme scenarier er med hhv. grøn og orange angivet resultater baseret på CRES’ detaljerede koblede klimamodel for Danmark. For alle scenarie-kurverne er der anvendt et glidende 10-års-middel. Til højre ses middeltemperaturstigningerne for de sidste 20 år af simuleringen. Kilde: Observationsdata: DMI; Modelsimuleringer: CMIP5 og CRES (Centre for Regional Change in the Earth System)

Temperaturændringerne opdelt på årstider viser, at der er en lille forskel på opvarmningen for de forskelige årstider. Temperaturen stiger lidt mere om sommeren og efteråret end om vinteren og foråret for det kraftige RCP8.5-scenarie.

Temperaturændringer i Danmark for de fire årstider. Observationer fra 1874 til 2005 er angivet med sort kurve og modelsimuleringer for perioden 2005-2100 for RCP2.6-scenariet og RCP8.5-scenariet er angivet med henholdsvis blå og rød kurve som ændringer i forhold til referenceperioden 1986-2005. De skraverede områder omkring angiver +/- 1 standardafvigelse for RCP-simuleringerne. Kilde: Observationsdata: DMI; Modelsimuleringer: CMIP5.

Regionale kort over temperaturændringer

Kortene herunder er lavet med udgangspunkt i det tidligere A1B-scenarie, som er et middelscenarie, og ligger dermed imellem RCP2.6 og RCP8.5. Kortet viser den såkaldte 50 % - percentil, hvilket betyder, at halvdelen af modelkørslerne kommer ud med at resultat som ligger højere og halvdelen med et lavere resultat, end de ændringer som er vist på kortet. Man kan derfor sige, at det er tale om det 'bedste bud' på temperaturændringer frem til år 2100 for A1B-scenariet.

Det centrale estimat for temperaturstigningen (i °C) for A1B-scenariet for sommer (til venstre) og vinter (til højre) midlet over perioden 2070-2099 i forhold til 1961-1990. Halvdelen af modellerne giver temperaturstigninger mindre end her angivet og den anden halvdel estimerer højere værdier. Kilde: ENSEMBLES 2009.

Tekst af Martin Olesen.

Redaktion Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk