twitter google+ facebook

Fremtidens vandstand omkring Danmark

Vandstanden i Danmark er steget cirka 2 mm om året de seneste 100 år og stigningen forventes at blive kraftigere i løbet af de næste 100 år med flere og kraftigere stormfloder til følge.

Vandstanden omkring Danmark forventes at være steget omkring 0,3 meter for det lave scenarie og 0,6 meter for det høje scenarie i 2081-2100. DMI vurderer, at den øvre grænse for vandstandsstigning er 1,2 meter. Ved København er en 100 års hændelse i dag på 1,5 meter. Hvis middelvandstanden stiger 0,5 meter, vil 100 års hændelsen blive en 2 års hændelse.

Havniveau [m] Danmark
RCP2.6 0,34 (0,1 - 0,6)
RCP4.5 0,43 (0,2 - 0,7)
RCP6.0 0,44 (0,2 - 0,7)
RCP8.5 0,61 (0,3 - 0,9)
A1B - BACC 0,64 (0,3 - 1,1)
DMI's øvre bud 1,2

Absolut middelvandstandsstigning globalt og for Danmark, 1986-2005 til 2081-2100 [m]. DMI’s øvre bud er til brug for usikkerhedsestimater. Kilde: AR5, BACC og DMI. 

På figuren nedenunder ses den absolutte middelvandstand ved Danmark i meter for årene 1900-2100. Den grå skygge for år 1900-2012 viser den observerede årlige middelvandstand, korrigeret for landhævning. Den blå streg for år 2012-2100 viser IPCC’s bedste estimat af middelvandstanden i Nordsøen for et mellem scenarie, og skyggen angiver usikkerheden. Den stiplede linje angiver DMI’s estimat af en øvre grænse for vandstandsstigninger.

Den absolutte middelvandstand ved Danmark i meter for årene 1900-2100. Den grå skygge for år 1900-2012 viser den observerede årlige middelvandstand ved danske vandstandsmålere, korrigeret for landhævning. Den blå streg for år 2012-2100 viser IPCC’s bedste estimat af middelvandstanden i Nordsøen for RCP4.5 scenariet, og skyggen angiver usikkerheden for dette scenarie. Den stiplede linje angiver DMI’s estimat af en øvre grænse for vandstandsstigninger til brug for usikkerhedsberegninger. I højre side af figuren vises middelværdi og usikkerheder for de fire IPCC scenarier samt for BACC’s vurdering af A1B scenariet for perioden 2081-2100. Den stiplede linje viser DMI’s øvre bud for denne periode. Alle vandstandene er i meter i forhold til gennemsnittet i referenceperioden 1986-2005 (standard IPCC referenceperiode).

Stigningen kompenseres delvist af landhævninger, særligt for nordlige områder, ligesom der kan være mindre forskelle i vandstandsændringerne mellem landsdelene. Ændringerne i middel-vandstand vil sammen med ændrede vindmønstre føre til øgede stormflodshøjder, særligt i Vadehavet.

Det største bidrag til ændringer i stormflodshøjder forventes at blive den generelle ændring i havniveauet og effekten på kystlinjen af de ændrede vindretninger. Derudover estimeres det, at stormflodshøjden langs den jyske vestkyst kan øges med op til 0,3 m frem mod år 2100 på grund af ændrede vindmønstre, mens der ikke forventes øget amplitude i de indre danske farvande (AR4). Den øgede vandstand har stor betydning for, hvor ofte en given tærskelværdi vil blive overskredet. Ved København er en 100 års hændelse i dag på 1,5 meter. Det vil sige en hændelse, der er så ekstrem, at den statistisk kun viser sig med 100 års mellemrum. Hvis middelvandstanden stiger 0,5 meter, vil niveauet blive nået hvert andet år.

Tekst: Kristine Skovgaard Madsen og Martin Olesen

Redaktion: Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk