twitter google+ facebook

Globale klimaeffekter

IPCC-rapporten fra 2007 vurderer virkninger for en række forskellige fremtidsscenarier.

Rapporten behandler sektorerne vand, økosystemer, fødevarer, kystområder og lavtliggende områder, industri, byggeri og samfund og endelig sundhed. Desuden er der beskrivelse af særlige problemer på regionalt niveau. Figuren viser effekter for 5 sektorer for forskellige temperaturstigninger.
 

Forskellige systemers sårbarhed over for klimaændringer ved forskellige temperaturstigninger i forhold til perioden 1980-1999. De sorte pile og linjer sammenkæder virkninger, mens de stiplede pile angiver, at en virkning vokser med stigende temperatur. Teksterne er placeret, så de starter ud for den temperaturstigning, hvor en virkning sætter ind. Fx udsættes flere millioner mennesker end i dag for oversvømmelser ved en temperaturstigning på 2°, og ved en stigning på 3° mistes omkring 30% globalt af vådområderne ved kysterne. Tilpasning til klimaændringer er ikke medtaget. Se mere om denne figur fra den danske oversættelse af IPCC's synteserapport fra år 2007.

Nogle enkelte konklusioner skal nævnes her:

  • Der vil blive større områder, som berøres af tørke.

  • Flere og kraftigere nedbørsepisoder vil føre til øget risiko for oversvømmelser.

  • Dyrkningspotentialet vokser på høje breddegrader for globale temperaturstigninger på op til 1-3 grader, afhængigt af afgrøden, men aftager for større temperaturstigninger.

  • På lave breddegrader aftager dyrkningspotentialet for selv små temperaturstigninger med øget risiko for hungersnød til følge.

  • Mange millioner flere mennesker vil blive sårbare over for oversvømmelse som følge af vandstandsstigninger, især i tætbefolkede, lavtliggende områder, hvor tilpasningsmulighederne er relativt små, og som allerede er udsat for andre udfordringer som tropiske storme.

  • I løbet af dette århundrede forventes vandforsyningen i mange regioner, der er afhængige af svindende vandressourcer bundet i sne og is, at blive påvirket i takt med at afstrømningen mindskes. Mere end en sjettedel af Jordens befolkning kan få problemer med vandmangel.

  • Fordele og ulemper for industri, bosættelser og samfundet generelt vil være meget forskellige i omfang og geografisk set. Nogle virkninger i tempererede eller polare områder vil være positive, mens andre virkninger andre steder vil have negativ indflydelse.

  • Fattige samfund er særligt sårbare, fordi de ofte er koncentreret i høj-risiko-områder.

  • Omkostninger ved mere ekstremt vejr vil vokse.

  • Klimaændringer vil påvirke sundhedstilstanden for millioner af mennesker gennem dårlig ernæring, hedebølger, oversvømmelser, storme, brande og tørke samt vand- og insektbårne infektionssygdomme, men der vil blive færre dødsfald som følge af ekstrem kulde.

Tekst af Anne Mette K. Jørgensen.

Redaktion Niels Hansen og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk