twitter google+ facebook

Klimatilpasning

Som klimaet ændrer sig, er det nødvendigt at vi tilpasser os. I Danmark er der især fokus på betydningen af ændrede nedbørsmønstre, for eksempel ved oversvømmelser efter kraftige nedbørshændelser.

Klimaforandringer påvirker en lang række af samfundets sektorer som landbrug, byggeri, energiforsyning, vandforsyning, kystforvaltning, skovbrug, fiskeri, sundhed og beredskab.

Klimatilpasning består i at

  • udarbejde prognoser for og analyser af effekter af klimaforandringer
  • udarbejde risikovurderinger af de sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser
  • prioritere indsatsen og udarbejde handlingsplaner
  • føre handlingsplanerne ud i livet

Du kan læse mere om klimatilpasning i Danmark på portalen for klimatilpasning og i Europas ved det europæiske miljøagentur - se i 'værd at vide'-boksen. http://climate-adapt.eea.europa.eu/

Observationer af klimaet er vigtige

Vellykket tilpasning til og risikovurdering af klimaforandringer kræver klimainformation fra både fortid, nutid og fremtid. Systematiske observationer af klimaet er af afgørende betydning når man beskæftiger sig med tilpasning til klimaændringer eller bæredygtighed mere generelt.

Både i Danmark, som globalt er de vigtigste fokusområder vandresurser, landbrug, fødevaresikkerhed, risikohåndtering ved naturkatastrofer (som oversvømmelse, tørke eller orkaner), sundhed, energiforsyning, byplanlægning og kystbeskyttelse.

Globale klimaobservationer koordineres i det internationale netværk GCOS (Global Climate Observing System). Formålet er at få kontinuerte, pålidelige og omfattende data og informationer om det globale klimasystems tilstand.

GCOS omfatter de klimarelevante dele af allerede eksisterende observationssystemer for atmosfæren, oceanerne og jorden og målretter dem til brugernes behov for klimaobservationer.

En lang række essentielle klimaparametre (Essential Climate Variables) er defineret af GCOS med det formål at støtte UNFCCC og IPCC’s arbejde. Eksempler er lufttemperatur, tryk, atmosfærens indhold af vanddamp, havtemperatur, saltholdighed, isdække og snedække.

Omfattende klimatilpasning og modvirkning er nødvendig

Der kræves omfattende klimatilpasning for at øge tolerancen over for kommende ændringer. Samtidig er der fysiske, biologiske og omkostningsmæssige begrænsninger for tilpasning.

Tilpasning til klimaændringer er meget specifik for specifikke områder, og det kan ikke forventes, at de kommende ændringer kan håndteres alene ved tilpasning, men at en modvirkning af klimaændringer også er nødvendig.

Fiskere på Tanganyikasøen, som er en af verdens største søer. Millioner af mennesker i Tanzania, Zambia, Burundi og den Demokratiske Republik Congo er dybt afhængige af den og nu trues dens økosystem af global opvarmning. Foto af bruger Worldtraveller fra Wikipedia brugt under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License.

Samfundenes sårbarhed over for klimaforandringer kan forstærkes af andre faktorer som for eksempel presset for at udnytte vandressourcer eller landbrugsjord i lavtliggende områder. Der er en særlig udfordring, hvor kravet om udvikling kolliderer med de negative konsekvenser af klimaændringer.

Ved at modvirke klimaændringer, og sigte mod en bæredygtig udvikling kan reducere sårbarheden over for klimaændringer.

Konsekvenserne af klimaændringer varierer regionalt, men samlet vokser omkostninger i takt med omfanget af klimaændringerne.

Højvandssikring ved Lemvig. Tilpasning til et forandret klima er vigtig, men kan ikke stå alene - det er nødvendigt at vi også modvirker klimaforandringerne. Foto Anne Mette K. Jørgensen

Tema skrevet af Anne Mette K. Jørgensen og Tina Christensen
Redaktion Niels Hansen
og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk