twitter google+ facebook

Luftkvalitet

I Danmark har røgrensningsanlæg og høje skorstene været med til at reducere luftforureningen. Her H. C. Ørsted værket. Foto Lars Lindemann Jørgensen.

Luftforureningen i Danmark er relativt beskeden sammenlignet med mange andre lande.

Det skyldes dels vores blæsende klima, dels en målbevidst indsats for at reducere forureningen fra boligopvarmning med indførelse af fjernvarme, olie med lavere svovlindhold og naturgas.

Derudover er industri og kraftværker moderniseret med blandt andet røgrensningsanlæg og høje skorstene, hvilket også har reduceret luftforureningen.

I dag er luftforureningen altså klart lavere end for bare 30 år siden.

De senere års øgede trafikmængde har dog dæmpet forbedringen i luftkvaliteten noget. Og det til trods for indførelsen af katalysatorer.

Trafiksektoren er i dag således en af de væsentligste årsager til problemer med luftkvaliteten.

På længere sigt er betydningen af luftforureningen fra trafiksektoren noget usikker. Biltrafikken på de danske veje forventes at vokse med 1,3% om året frem til 2015 (Danmarks Transportforskning 2005), til gengæld er nyere biler mindre forureningstunge.

Luftforurening består af en række forskellige mere eller mindre sundhedsskadelige stoffer. Disse stoffer kan give anledning til både reduktion i velvære, gener og egentlige sundhedsskader. Også bygninger og kulturgenstande kan tage skade som følge af nedbrydning og misfarvning.

På regionalt plan bidrager luftforureningen blandt andet til forsuring af skove og vådområder. På globalt plan påvirker luftforureningen (særligt metan, sod- og svovl-partikler samt ozon i den frie troposfære; de såkaldte kortlivede klimakomponenter) den menneskeskabte drivhuseffekt.

Du kan finde prognoser for luftkvaliteten i de danske byer under 'Byvejr' og yderligere information findes på baggrundssiden.

For yderligere information kontakt Ulrik Smith Korsholm, usn@dmi.dk