twitter google+ facebook

Fremtidens vandstand

Vandstanden i verdenshavene og havet langs de danske kyster stiger som følge af varmere klima. Stigningerne forventes at blive kraftigere i fremtiden. Der er dog stadig usikkerheder forbundet med disse forudsigelser.

DMI forventer, at vandstanden omkring Danmark stiger mellem 20 og 140 centimeter i løbet af det 21. århundrede, hvis der ses bort fra landhævning. En forudsigelse, som kommer på baggrund af nye, internationale undersøgelser. 

DMI's bedste bud på vandstandsstigninger i meter de næste 100 år i meter, når der ses bort fra landhævning. Den sorte kurve viser middelværdien, mens det grønne og blå areal viser usikkerheden henholdsvis globalt og omkring Danmark.

Den store usikkerhed skyldes især usikkerheden om fremtidens temperaturstigninger, og hvordan de store iskapper på Grønland og i Antarktis vil reagere på temperaturstigningerne.

Den nordligste del af Danmark hæver sig med 15-20 centimeter frem til år 2100 som følge af den sidste istid. Det gør, at stigningen i havniveau varierer mellem landsdelene.

Samtidig med at der sker ændringer i havniveauet, forventer DMI frem til år 2100  kraftigere vinde fra vest. Det betyder højere stormfloder.

Problematikken blev i begyndelsen af 2012 beskrevet af GEUS og DMI i et fælles notat, som du finder i 'Værd at Vide'-boksen til højre.

For at gøre det nemmere for dig har vi samlet den tilgængelige viden om fremtidens vandstand omkring Danmark på et antal tema-sider med fælles navigation, så du nemt kan finde rundt. Du finder navigationen øverst til højre på denne side og genfinder den øverst til højre på de enkelte temasider.

Af Kristine Skovgaard Madsen, Torben Schmith og Carsten Ankjær Ludwigsen.

© DMI, 16. marts 2012