twitter google+ facebook

Havet stiger omkring Danmark

På grund af klimaforandringerne sker der globale og regionale ændringer af havniveauet. Omkring Danmark forventer DMI, at vandstanden vil stige mellem 20 centimeter og 140 centimeter frem til år 2100, når der ses bort fra landhævning.

Globale og regionale ændringer

Vandstanden i verdenshavene stiger som følge af et varmere klima hovedsagligt af to grunde: Vand udvider sig, når det bliver varmere, og iskapper ved polerne og gletsjere smelter.

Udover at ændre den globale gennemsnitlige vandstand, sker der regionale ændringer.

På grund af tyngdeffekter påvirker en afsmeltning fra Grønlands iskappe primært Stillehavet og den sydlige halvkugle. I Danmark vil vi derimod opleve vi den fulde effekt af en afsmeltning fra Antarktis. Det kan du se i afsnittet Hvorfor havet stiger 

En anden regional forskel kommer fra, at smeltevand gør havvandet mere ferskt, og at varmeudvidelsen ikke er jævnt fordelt over kloden. Til sammen ændrer det havstrømmene i oceanerne, og havvandet vil fordele sig anderledes end tidligere.

Lokale faktorer - landhævning og vind

Der er flere lokale faktorer på spil i farvandene omkring Danmark. Landhævning og vind påvirker også vandstanden. Derfor varierer den samlede stigning fra landsdel til landsdel.

Landhævningen har påvirket Danmark, siden isen smeltede bort efter sidste istid. Isen trykker jordskorpen ned, og når isen forsvinder, 'springer' jordskorpen tilbage. Det sker dog ganske langsomt men trods alt hurtigt nok til, at den nordligste del af Danmark hæver sig med 15 til 20 centimeter i løbet af det 21. århundrede. I den sydligste del af Danmark er stigningen tæt på 0.

I Nordjylland oplever indbyggerne det som om vandstanden er faldende, indtil de generelle stigninger i havniveauet overhaler landhævningen.

Vandstandsstigningen omkring Danmark frem til år 2100. Kortet er lavet i samarbejde med ph.d Aslak Grindsted, Københavns Universitet og GEUS.

Selve målingerne af den danske landhævning foretages ved hjælp af GPS, DMI's vandstandmålere og traditionel landmåling af DTU Space og Kort & Matrikelstyrelsen (KMS).

Klimasimuleringer indikerer, at den øgede vestenvind kun har en begrænset betydning for den årlige middelvandstand. Om vinteren, hvor effekten er størst, stiger vandstanden med 0,15 meter frem til år 2100 på den jyske vestkyst.

Samlet vurdering

En samlet vurdering viser, at havniveauet frem til år 2100 stiger mellem 0 meter og 1,2 meter i Nordjylland og 0,2 meter til 1,4 meter i Syddanmark. Det tilsvarende tal for år 2050 er 0 til 0,4 meter for Nordjylland og 0,1 til 0,5 meter i Syddanmark. Kortet ovenfor til højre viser havnivaeuændringerne omkring Danmark frem til år 2100.

Risiko for højere værdier

DMI påpeger, at ovenstående er et såkaldt 'bedste bud'. Det vil sige, at det er det mest sandsynlige interval for fremtidige danske vandstandsstigninger.

Står man som for eksempel som entreprenør eller lignende og skal foretage en risikovurdering, skal man tage med i overvejelserne, at der er en lille, men reel, risiko for, at stigningen kan blive endnu højere.

Af Kristine Skovgaard Madsen, Torben Schmith og Carsten Ankjær Ludwigsen.

© DMI, 16. marts 2012