twitter google+ facebook

Stormflodsberedskab

Plan og ansvar

Stormflodsberedskabet består af

  • et målernet til at overvåge vandstanden
  • en stormflodsmodel til at forudsige vandstanden
  • et sæt varslingskriterier
  • en operativ varsling
  • en handlingsplan

Det er fastlagt i forvejen, hvad der skal til for at et beredskab sættes i gang, og hvordan ansvaret er fordelt. I en krisesituation er det yderst praktisk, at beslutningskompetencerne ligger fast.

Beredskabet afprøves regelmæssigt for at sikre, at alle kontaktpunkter og formidlingskanaler er til stede og fungerer.

Det danske vandstandsmålernet omfatter i 2012 cirka 75 stationer, som alle registrerer vandstanden hvert 10. minut og sender data direkte til DMI. Den vagthavende meteorolog får dermed et samlet øjebliksbillede, et såkaldt synoptisk billede, over vandstanden langs de danske kyster. 

 

 

DMi varsler: a) tidspunktet, hvor kritisk vandstand bliver overskredet, b) maksimalvandstanden, og c) tidspunktet, hvor vandstanden igen falder under kritisk niveau (afvarsling).

Alarmberedskab

Ved hver station sammenholdes målingen med DMI’s modelprognoser for de kommende døgn. Når prognosen siger, at vandstanden vil blive kritisk inden for de næste to døgn, startes et alarmberedskab. Det går groft sagt ud på, at man kontakter relevant personale (og dermed sikrer sig, at de er til stede) og derefter går på stand-by, mens man holder nøje øje med udviklingen.

Når prognosen siger, at vandstanden vil blive kritisk inden for de næste 24 timer, startes det egentlige beredskab. Nu skal der skrides til handling. Hvad man præcis skal foretage sig, afhænger af, hvor høj vandstanden vurderes til maksimalt at blive. Der kan være tale om at rydde udsatte områder, inddæmme med sandsække, eller - i sidste instans – at evakuere. Undervejs har de lokale beredskaber mulighed for at diskutere vejrudviklingen og vandstandsprognosen med den vagthavende meteorolog.

Der er oprettet stormflodsberedskaber i en lang række kommuner og havne. Kystdirektoratet har et samlet beredskab for blandt andet Vadehavet og for Vestkysten.