twitter google+ facebook

Vandstandsniveauer og navigation

Tidevandet på et givet sted fastlægger forskellige niveauer, som er vigtige i forbindelse med dybder i søkort og de højder, som benyttes i tidevandstabeller.

                             

Højeste og laveste astronomiske tidevand

Højeste og laveste tidevand er den højeste henholdsvis den laveste vandstand, som ville forekomme, hvis man så bort fra de meteorologiske påvirkninger af vandstanden. Det laveste astronomiske tidevand (lowest astronomical tide, LAT) benyttes som referenceniveau i søkortene for de danske farvande uden for Skagen. Niveauet bestemmes i praksis ved at beregne tidevandet for 19 år og plukke det laveste niveau ud.  

Middelvandstand

Middelvandstanden er gennemsnittet af vandstanden over en lang periode. Da vandstanden kan svinge meget fra år til år, er flere års målinger nødvendige for at beregne middelvandstanden. Ideelt set benyttes en periode på 19 år, fordi tidevandet indeholder en periode på 18,6 år. Middelvandstanden benyttes som referenceniveau i søkortene i de indre danske farvande, dvs. inden for Skagen.

Middelspringtids højvande og middelspringtids lavvande

Ved springtid er tidevandet kraftigere end ved niptid. Middelspringtids højvande er den gennemsnitlige højde af højvandene omkring springtid. Tilsvarende er middelspringtids lavvande den gennemsnitlige højde af lavvandene omkring springtid. (Om springtid og niptid, se webside: ”Fysikken bag tidevand”).

Før 2011 blev middel springtids lavvande benyttet som referenceniveau i søkort for de danske farvande uden for Skagen. Som et led i en standardisering af niveauerne i Nordsø-landene, blev også niveauet for Nordsøen ændret til Laveste Astronomiske Tidevand.

Tidevandstabeller og referenceniveau for søkort

I tidevandstabellerne refererer niveauerne for høj- og lavvande til det niveau, som bruges i søkortene. Navigatøren kan derfor sammenholde tidevandstabellens opgivelser med søkortets dybdeoplysninger og få den aktuelle dybde til bund, når man ser bort fra de meteorologiske påvirkninger af vandstanden.