twitter google+ facebook

FN's klimakonvention UNFCCC og Kyotoprotokollen

Ved FN's store konference om miljø og udvikling (UNCED) i Brasilien i 1992 underskrev 154 lande en rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som sigter mod at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer farlige menneskeskabte klimaændringer.

Stabiliseringen skal ske inden for en tidsramme der giver økosystemerne mulighed for at tilpasse sig naturligt til klimaændringer, som sikrer at fødevareproduktionen ikke bliver truet og som ikke bringer muligheden for en økonomisk bæredygtig udvikling i fare.

Klimakonventionen trådte i kraft i 1994, og det første møde for konventionens parter blev afholdt i Berlin i marts 1995. Hovedemner for mødet var målsætninger for konventionen og dens implementering, herunder forpligtelser vedrørende reduktion af drivhusgasudslip og overførelse af bæredygtig teknologi til udviklingslandene.

På den tredje partskonference i Kyoto i december 1997 blev der indgået en bindende aftale (Kyotoprotokollen) om, at de industrialiserede lande samlet skulle reducere deres udslip af seks drivhusgasser (kuldioxid, metan og lattergas  samt de såkaldte industrigasser HFC, SF6 og PFC ) med 5,2 % inden 2012. Kyotoprotokollen trådte i kraft i 2005.

Ved de årlige møder for konventionens parter drøftes den videre implementering af konventionen, herunder fremtidige reduktionsmålsætninger for alle lande, finansiering af klimaindsatser i udviklingslande og kapacitetsopbygning til at understøtte reduktionstiltag og klimatilpasning.

Mere information om klimaforhandlingerne i FN på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside, www.kebmin.dk.

Ifølge Kyotoprotokollen skal industrilandene reducere deres drivhusgasudslip med 5,2 %. Foto Lars Lindemann Jørgensen.

Tema skrevet af Anne Mette K. Jørgensen og Tina Christensen
Redaktion Niels Hansen
og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder