twitter google+ facebook

Menneskeskabte klimaændringer

Atmosfærens indhold af drivhusgasser er steget markant siden midten af 1700-tallet. Størstedelen af forklaringen skal findes hos menneskets tiltagende industrielle aktiviteter. Boringer i indlandsisen i Antarktis har vist, at atmosfærens indhold af drivhusgasser er langt højere i dag end den har været på noget tidspunkt de seneste par hundrede tusind år.

I 1996 konkluderede FN’s klimapanel IPCC i sin anden hovedrapport at 'klimaet har ændret sig i de seneste hundrede år' og 'vurderet samlet antyder ændringerne en skelnelig menneskelig påvirkning af det globale klima'.

I 2007, 11 år senere, kan man i panelets fjerde hovedrapport læse, at det er meget sandsynligt, det meste af den observerede stigning i den globalt midlet temperaturer siden midten af det 20. århundrede skyldes menneskeskabt øgning af drivhuseffekten. Konklusionen er altså skærpet i forhold til de tidligere rapporter og det skyldtes både, at de menneskeskabte klimaændringer er større og at der er nye data og forskning, som understøtter konklusionen.

Den vigtigste menneskeskabte klimaændring skyldes den øgede drivhuseffekt, som virker opvarmende i de nederste 10-15 km af atmosfæren, det vi kalder troposfæren.

Menneskets aktiviteter øger atmosfærens indhold af drivhusgasser, som for eksempel kuldioxid (CO2) gennem stadig øget afbrænding af fossile brændsler (kul, olie, gas) og på grund af øget skovrydning, metan (CH4) fra øget husdyrhold, lossepladser, afbrænding af biomasse samt risdyrkning og lattergas (N2O) fra afbrænding af biomasse og fra landbrugets kvælstofgødning.

Koncentrationen af en fjerde drivhusgas, Ozon (O3), er også blevet øget i den nederste del af atmosfæren. Endelig virker halocarboner og nye stoffer fra industrien opvarmende, men udslip af halocarboner har også en (indirekte) afkølende virkning i omkring 15 km højde, fordi gasserne nedbryder ozonlaget.

Det er dog ikke kun ved udledning af drivhusgasser, mennesker påvirker klimaet. Afbrænding af fossile brændstoffer og biobrændsler fører også til en udledning af aerosoler. Disse små partikler giver anledning til luftforurening med alvorlige sundhedskonsekvenser til følge. Samtidig påvirker de klimaet. Sodpartikler har en opvarmende virkning, men samlet set virker aerosoler afkølende på klimaet. Læs mere i afsnittet om aerosoler

Når klimaet ændrer sig, påvirker det andre dele i klimasystemet, som kan forstærke eller dæmpe opvarmningen eller afkølingen.

Disse feedbackmekanismer eller på dansk tilbagekoblingsmekanismer, er vigtige for at forstå det fulde omfang af menneskeskabte klimaændringer.

Når omfanget af menneskeskabte klimaændringer skal gøres op, anvendes begrebet strålingspåvirkning. Den samlede menneskeskabte strålingspåvirkning vurderes i 2007 til at være omkring 1,6 Watt per kvadratmeter.

Menneskeskabte klimaændringer kommer i høj grad fra industrien. Foto Lars Lindemann Jørgensen

Redaktion Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder