twitter google+ facebook

Retningslinjer vedrørende aktiv informationspligt

I medfør af lov nr. 606 af 12.juni 2013 om offentlighed i forvaltningen skal en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1. Derudover skal en forvaltningsmyndighed fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt, jf. lovens § 17, stk. 2. 

På den baggrund har Danmarks Meteorologiske Institut fastsat følgende retningslinjer:

1.   På Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside www.dmi.dk skal følgende information fremgå:

 • Information om Danmarks Meteorologiske Instituts arbejdsområder vejr, klima og hav, der dækker emnerne beskrevet i DMI’s formål. www.dmi.dk/om-dmi/institutprofil/i-korte-traek/
 • Aktuelle nyheder vedrørende Danmarks Meteorologiske Instituts arbejdsområder.
 • DMI’s årsrapport med økonomiske og faglige resultater.
 • Den årlige resultatkontrakt aftalt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
 • Instituttets årlige klimaregnskab, som gør rede for DMI’s årlige C02-udledning, klimastrategi og fremadrettede fokus.
 • Diverse publikationer.
 • Overordnet information om Danmarks Meteorologiske Institut herunder organisationsdiagram.
 • Beskrivelse af DMI’s Myndighedsaftale med Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen.
   

2.   På Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside skal fremgå følgende links:

 • Link, der henviser til Finanslovens afsnit omhandlende Danmarks Meteorologiske Institut 
 • Link, der henviser til Offentlighedsloven

3.   De i pkt. 1 og 2 nævnte oplysninger ajourføres løbende, således at det sikres, at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende.
 

4.   Retningslinjerne træder i kraft den 1. december 2014.