twitter google+ facebook

DMI i korte træk

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) blev etableret i 1872. Her 144 år senere i 2016 omfatter instituttet 240 medarbejdere. DMI er en af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets institutioner og har en årlig omsætning på ca. 300 millioner kroner.

Index

DMI's mission og vision

Mission

Vi skaber og formidler troværdig viden om vejr, klima og hav til gavn for samfundet.

Vision

Vi er et meteorologisk institut i verdensklasse. Vi hjælper borgere, myndigheder og virksomheder med at omsætte viden til sikkerhed og vækst.

DMI's formål

DMI varetager den meteorologiske betjening af samfundet inden for Rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum.

Den meteorologiske betjening omfatter prognose- og varslingstjeneste samt kontinuerlig overvågning af vejr, klima og dertil relaterede miljømæssige forhold i atmosfæren, på landjorden og i havet.

Aktiviteterne har til formål at sikre menneskeliv og materielle værdier. De danner desuden grundlag for økonomisk og miljømæssig planlægning i samfundet - specielt inden for transport- og erhvervssektoren.

DMI udfører, indsamler og bearbejder meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske målinger/iagttagelser samt måler, indsamler og bearbejder andre beslægtede geofysiske parametre i hele Rigsfællesskabet.

DMI udfører forsknings- og udviklingsarbejde inden for sit fagområde til sikring af en rationel drift og tidssvarende produktkvalitet samt varetager overvågning og udforskning af drivhuseffekt og stratosfærens ozonbalance.

Kraftig tordenbyge over St.Thorlund en sen eftermiddag i oktober. Foto Søren Jensen.
Blandt DMI's opgaver er også varsling af glatføre - både til trafikanter og vejmyndigheder. Foto Niels Hansen.

DMI's opgaver

Katastrofeberedskab

Foruden den løbende udsendelse af vejrudsigter varetager DMI opgaver af sikkerhedsmæssig karakter ved kuling-, storm- og orkanvarsling og i forbindelse med katastrofetjenester så som stormflodsvarsling og beredskab ved risiko for spredning af radioaktive stoffer samt luftbårne biologiske eller kemiske stoffer.

I denne forbindelse indgår instituttet i det nationale beredskab i forbindelse med naturkatastrofer, stormflodsberedskabet og det landsdækkende atomberedskab.

DMI udfører endvidere opgaver i samarbejde med andre myndigheder og virksomheder inden for miljø- og forureningsområderne både hvad angår forurening af havene og atmosfæren.

Havisovervågning ved Grønland

DMI's Iscentral i Narsarsuaq sikrer skibsfarten i de grønlandske farvande ved at varetage en isobservationstjeneste. Denne er baseret på udsendelse af haviskort til sejladsplanlægning og navigation i isfyldte farvande. Iskortene fremstilles på DMI/ Lyngbyvej i samarbejde med Iscentralen ved anvendelse af satellitinformationer, samt lokal observations indsamling og lodsning ved hjælp af helikopter.

DMI leverer løbende helt opdaterede prognoser og informationer til den civile luftfart. Foto Bjarne Sørensen.

Luftfart

Som led i den civile flyvesikringstjeneste, der udøves af hensyn til luftfartens sikkerhed, regularitet og effektivitet, varetager DMI den meteorologiske betjening af den civile luftfart inden for Rigsfællesskabet.

Betjeningen, der blandt andet baseres på normer og forskrifter af FN's organisation for civil luftfart, ICAO, omfatter blandt andet udarbejdelse og formidling af luftfartsoperationelle vejrudsigter og varsler. Endvidere indgår operationel meteorologisk briefing af piloter og vejrobservationstjenesten på visse lufthavne i betjeningen.

Forsvaret

Til brug for planlægning og gennemførelse af militære operationer forsyner DMI Forsvaret med meteorologiske oplysninger.

Med henblik på varetagelse af den meteorologiske betjening af Forsvaret er der ved visse militære tjenestesteder oprettet vejrtjeneste-enheder for udøvelse af bl.a. luftfartsmeteorologisk tjeneste.

Klima

Et af DMI's hovedformål er at kortlægge det sandsynlige klima i det 21. århundrede. Opgaverne udføres som en integreret del af DMI's øvrige aktiviteter og omfatter klimamodeller, beregninger af sæsonprognoser og globale og regionale klimascenarier til effektstudier, samt undersøgelser vedrørende klimapåvirkninger af stratosfærens ozonlag.

Danmarks klima er under forandring, og DMI følger og forudsiger udviklingen. Foto Claus Kern-Hansen.

Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelser til enkeltpersoner, private virksomheder og offentlige myndigheder med flere.

Spektret af produkter og serviceydelser er meget bredt. Samarbejde med DMI's eksperter i vejr, klima og hav vil ofte være en fordel for virksomheder, institutioner, medier og andre der ikke syntes af de almindelige vejrudsigter og varsler slår til.

DMI's indtægtsdækkede virksomhed leverer observationer, udsigter og numeriske prognosedata for vejr, hav og klima på enhver elektronisk form - data der uden yderligere kvalitetssikring eller forarbejdning kan indgå i kundernes egne processer.

Vi overvåger vintervejret for Vejdirektoratet, kommunerne og DSB, og rutevejleder skibe på verdenshavene. Vi leverer beslutningsstøttesystemer til landbruget og entreprenørbranchen og hjælper ingeniørvirksomheder og store bygherrer med at klimatilpasse deres projekter.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

DMI, 27. januar 2016