twitter google+ facebook

DMI's nationale partnere

DMI deltager i et udbygget samarbejde med såvel danske som færøske og grønlandske partnere.

Dette gælder bl.a. med hensyn til konkrete forsknings- og udviklingsprojekter, hvor samarbejdspartnere typisk er danske industrivirksomheder eller andre offentlige myndigheder. Sådanne projekter er ofte eksternt finansieret, f.eks. via EU eller danske forskningsråd.

Også i en ren operationel sammenhæng arbejder DMI med en række danske og nordatlantiske institutioner, hvoraf mange er afhængige af DMI's produkter og serviceydelser i deres daglige arbejde. Et sådant samarbejde foregår med bl.a.:

 • Statens Luftfartsvæsen
 • Flyvesikringstjenesten (NAVIAIR)
 • Forsvaret, incl. Søværnets redningstjeneste
 • Politiet
 • Vejdirektoratet
 • Amter og kommuner
 • Grønlandske hjemmestyreorganisationer
 • Færøske hjemmestyreorganisationer
 • TV, radio og dagspresse
 • Farvandsvæsenet
 • Kystdirektoratet
 • Beredskabsstyrelsen
 • Danmarks JordbrugsForskning
 • Miljøstyrelsen
 • Danmarks Miljøundersøgelser
 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
 • RISØ
 • Universiteter, skoler
 • DANIDA/DANCED
 • Dansk Ingeniørforening incl. Spildevandskomittéen
 • Kommissioner og råd under Forskningsministeriet
 • Astma-Allergi Forbundet
 • Kræftens Bekæmpelse

På det fagmeteorologiske område har DMI et tæt samarbejde med Københavns Universitet, ligesom instituttet har gode relationer til Dansk Meteorologisk Selskab (DaMS).